Franciscusschool Oldenzaal

De Franciscusschool is een school waar de kinderen met plezier zelfstandig en gezamenlijk leren leren voor hun toekomst. We streven er naar om de kinderen tot evenwichtige personen te laten uitgroeien met oog voor een ander en de wereld. 
Op onze school zijn kinderen met diverse achtergronden. Aan de hand van verhalen uit verschillende tradities geven de kinderen vorm en inhoud aan hun eigen waarden en normen. Wij vormen samen met basisschool De Esch in Oldenzaal de Onderwijsgemeenschap FrEsKo.

Identiteit
De jaarlijkse vieringen zoals bijv. Kerst en Pasen, nemen een belangrijke plaats in. We hebben een sfeervolle school met duidelijke afspraken. We zorgen voor een veilige leeromgeving, met als kernwaarden; respect, dynamiek, openheid, betrokkenheid en vertrouwen.
 
Onderwijs op maat
Met behulp van o.a. ons leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling op het gebied van het leren (cognitief) en sociaal-emotioneel. Bij onvoldoende groei stellen we met de leerkracht, intern begeleider en externe deskundigen een speciaal leer-hulpprogramma op. Voor kinderen die meer aankunnen hebben we verdiepingsstof, zodat leren ook voor hén uitdagend blijft. Naast de reguliere lesstof nemen expressie- en creativiteitsonderwijs een belangrijke plaats in. Wij kijken naar talenten van kinderen en sluiten hierbij aan.

Ouderbetrokkenheid
We betrekken ouders op verschillende manieren:
- We hanteren de kind- en driehoeksgesprekken, waarin kind, ouders en leerkracht samen zorgen     voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.
- De ouderraad en de medezeggenschapsraad ondersteunen ons onderwijs.

Vanuit de Ouderraad zijn er vele werkgroepen van ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten. Graag nodigen we u uit om eens te komen kijken.

Voor méér informatie kunt u onze website bezoeken, een informatiemap ontvangen of contact opnemen met de directie van de school.
Erna Slatius               directeur Franciscusschool / OG FrEsKo                             
Linda Eijssink            locatieleider Franciscusschool
 
Franciscusschool
Lyceumstraat 2b, 7572 CP Oldenzaal
Telefoon (0541) 533561
dir.franciscus@konot.nl
www.franciscusschool.nl