Ouderraad Franciscusschool


Samenstelling Ouderraad  Franciscussschool 2018 - 2019
 
Laurens Oude ElberinkVoorzitter
Bas HudepohlSecretaris
Martin NijmeijerPenningmeester
Maureen TijscholteFeestcommissie
Gaby de VriesVerkeer
Chantal Steggink/
Anneke Kamst
Leerkrachten

Email: or.franciscus@konot.nl
 
Ouderraad in het kort

Als u actief betrokken wilt zijn bij school en mee wilt helpen met activiteiten die binnen de school georganiseerd worden, kunt u zitting nemen in de ouderraad en/of een van haar commissies. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe aanwas!
 De ouderraad heeft een ondersteunende functie op school. Zo houdt de raad zich o.a. bezig met de organisatie van schoolreisjes, Sinterklaas- en Kerstfeest, de Franciscusdag, culturele uitjes, evenementen, enz. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team. De ouderraad vergadert volgens een vast rooster, dat vermeld staat in het jaarkatern. 
De ouderraad vraagt aan alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van feesten, voor het sinterklaascadeautje, voor een traktatie. Kortom voor zaken die uw kind rechtstreeks ten goede komen. Het gaat hierbij om een vrijwillige bijdrage, die wij niet mogen verplichten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in een vergadering vastgesteld.
Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad of uw wilt zich inzetten voor de ouderraad door deelname in een van de commissies dan kunt u contact opnemen met een van de leden. In het jaarkatern vindt u wie er in het huidige schooljaar zitting heeft in de ouderraad.
 
Taken en taakverdeling van de ouderraad
De ouderraad van de Franciscusschool is ingesteld in 1990. In 2005 is de juridische structuur van de ouderraad wat geformaliseerd en zijn er heuse statuten opgesteld. 
 
De ouderraad bestaat uit drie statutaire bestuurders, te weten:
- een penningmeester; 
- een secretaris;
- een voorzitter.
 
Daarnaast nemen aan de vergaderingen in de ouderraad deel de vertegenwoordigers uit de verschillende onder de ouderraad ressorterende commissies:
- feestcommissie;
- verkeerscommissie;
- contactouders. 
 
De ouderraad is bedoeld om de vraag naar ouderhulp van de school en de behoefte bij ouders om hulp te geven aan de school te stroomlijnen, en is ook bedoeld als overlegplatform voor de ouders en de school.
 
Vergaderdata schooljaar 2019 - 2020
Dinsdag  1oktober 2019
Dinsdag 3 december 2019
Dinsdag 3 maart 2020
Dinsdag 2 juni 2020