Ouderbetrokkenheid

 
We onderhouden de contacten met de ouders op verschillende manieren:
Aan het begin van het schooljaar vinden in de meeste groepen kennismakingsgespreken en informatieavonden plaats zodat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen en ouders op de hoogte zijn van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in het nieuwe schooljaar.
Leerkrachten informeren de ouders van hun groep wekelijks via over datgene waar men in de groep mee bezig is.
Via de worden de ouders maandelijks door de directie op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze school.
4x per jaar vinden de driehoekgesprekken (startgesprek, voortgangsgesprek, rapportgesprek en afsluitend gesprek) plaats tussen leerling, ouders en leerkracht.
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het beleid op onze school.
Ouders in de ouderraad leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende activiteiten op onze school.
Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het moment dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken.