De leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. Dat vinden wij belangrijk omdat wij er waarde aan hechten dat onze leerlingen meedenken over de ontwikkelingen binnen onze school. Het is meteen een mooi voorbeeld over hoe je ook al op jonge leeftijd kunt werken aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunt nemen over de nabije omgeving.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Hoe is de organisatie?
 • De leerlingen worden gekozen in de groepen 5 t/m 8.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt.
 • De leerlingen kiezen in de eerste vergadering zelf een voorzitter en secretaris/notulist.
 • De leerlingenraad komt ongeveer 4 -6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.
 • Bij elke vergadering is de locatieleider aanwezig. Zij ziet toe op het proces.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de leerlingenraad vervolgens toe in hun eigen klas.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • Meepraten over ons schoolbeleid.
 • Ideeën aandragen over de inrichting van het schoolplein.
 • Ideeën aandragen over (kleine) aanpassingen in en om het schoolgebouw.
 • Ideeën aandragen over organisatie schoolreis en/of kamp.
 • Ideeën aandragen voor organisatie schoolactiviteiten.