Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

ØDe leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

ØZe maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

ØDe kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander

ØBetrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.

ØVerantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.

ØDe leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.

ØKwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.

ØDe leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Hoe is de organisatie?

ØDe leerlingen worden gekozen in de groepen 5 t/m 8.

ØVoordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt.

ØDe leerlingen kiezen in de eerste vergadering zelf een voorzitter en secretaris/notulist.

ØDe leerlingenraad komt ongeveer 4 -6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.

ØBij elke vergadering is steeds een leraar als vraagbaak aanwezig. Hij/zij ziet toe op het proces.

ØDe leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de leerlingenraad  
     vervolgens toe in hun eigen klas.

ØDe leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.

              ØPunten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het 
                 team

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

Bijvoorbeeld:

ØMeepraten over ons schoolbeleid.

ØIdeeën aandragen over de inrichting van het schoolplein,

ØIdeeën aandragen over (kleine) aanpassingen in en om het schoolgebouw.

ØIdeeën aandragen over organisatie schoolreis en/of kamp

ØIdeeën aandragen voor organisatie schoolactiviteiten