Medezeggenschapsraad (MR) Franciscusschool

GMR en MR
De Franciscusschool valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost
Twente (KONOT). Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken
die alle KONOT-scholen aangaan. De Franciscusschool heeft een directeur, die belast is met de
dagelijkse leiding. Verder heeft de Franciscusschool een medezeggenschapsraad (MR),
voor beleid op schoolniveau.
 
Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. Elk belangrijk besluit (bijv. vaststelling of wijziging van beleid) dat de directie van de Franciscusschool wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en van ouders.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moet vragen, maar de MR is vooral
een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragenof opmerkingen.
De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit over alle
mogelijke punten die van belang zijn voor de school. De MR kan in dat kader informatie opvragen
van de directie van de school. Ook zal de MR indiennodig aandacht vragen voor zaken die volgens
de MR verandering behoeven.
De MR is een overwegend adviserend orgaan. Een aantal directiebesluiten behoeft instemming van de MR.
De MR heeft instemmings- dan wel adviesrecht over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
- Het schoolplan en het schoolreglement;
- Financiële zaken (begroting, jaarrekening, ouderbijdrage);
- Klachtenregeling;
- Informatievoorziening van de directie aan de ouders;
- De veiligheid en hygiëne;
- Huisvesting;
- Onderwijskundige vernieuwingen en doelstellingen.
Voor meer informatie hierover zie: www.infowms.nl.

Wie zitten er in de MR?
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 3 ouders en 3 leerkrachten.
De leden hebben een zittingstermijn van drie jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen.
 
Ouders Rol
Hilde Wessel - Heerink Voorzitter
Wouter Lammerink Secretaris
Bas Deterink  
Frank Bode  
   
Leerkrachten  
Marès ten Velde  
Debby Segerink  
Tamara de Wals  
Vergaderingen en communicatie
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Indien de situatie het vereist, zal de frequentie worden
opgevoerd. De directie van de school is bij deze vergaderingen voor een deel van de vergadering
aanwezig. Via het Franciscusbericht houdt de MR de ouders op de hoogte van de belangrijkste punten die aan de orde komen. Ook wordt er elk jaar een jaarverslag opgesteld, dat op de website wordt gepubliceerd. De MR vergaderingen zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan op de schoolkalender. Eventuele wijzigingen worden via het Franciscusbericht bekend gemaakt. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit via een e-mail aan de MR kenbaar maken. Wij staan altijd open voor ideeën, suggesties, initiatieven en opmerkingen van ouders en leerkrachten.
U kunt ons altijd aanspreken of mailen op: mr.franciscus@konot.nl